Regulamin konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj śniadania na cały rok i jest zwany dalej: Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Mixit Polska sp. z o.o., ul. Luboszycka 34 , Opole, 45-215, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000471624. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Mixit Polska na Facebooku od dnia publikacji regulaminu tj. od 15.1.20 r. do 3.2.20 r.


§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Mixit Polska sp. z o. o.;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mixit Polska sp. z o. o. .
d) w 2019 lub 2020 roku dokonała zamówienia na stronie mixit.pl i posiada numer zamówienia.
2. Konkurs trwa od 15.1.20 r. do 2.2.20  do godziny: 23:59.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest wpisanie w komentarzu numeru zamówienia oraz odpowiedzenie na pytanie: Z kim podzielił(a)byś się codzienną porcją łakoci z Mixit?

§4 NAGRODY


1. Nagrodami w Konkursie są: nagroda główna o wartości 11 bonów zakupowych o wartości 50 zł oraz 2 nagrody pocieszeniaw postaci bonów zakupowych o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym mixit.pl.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym zamieszczą komentarz. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. napisać tylko jeden komentarz.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym do 2 dni od zakończenia Konkursu.
5.Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na Facebooku lub mailowo do 5 dni od dnia publikacji powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowe wybranie osób kwalifikujących się do otrzymania nagrody.
6. Nagrody w postaci bonów zakupowych zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej,będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.


§6 REKLAMACJE


1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem,poczty elektronicznej na adres biuro@mixit.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji mailowo lub listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.